Nancy WangNancy Wang

nancy wang เข้าร่วม antaisolar ในเดือนกรกฎาคม 2016

เธอทุ่มเทให้กับการค้าระหว่างประเทศความรู้เต็มรูปแบบ

ของทุกระยะทางการค้าของประเทศ ตอนนี้เธอทำงานอยู่

ระบบพลังงานหมุนเวียนใน antaisolar ส่วนใหญ่

เชี่ยวชาญในระบบติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top